Hiện Tại shop giao dịch duy nhất qua tài khoản 

Tên tài khoản: Nguyễn Đức Trung

Số tài khoản  : 19020108921686

Ngân hàng     : Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Chi nhánh      : Chi nhánh Chương Dương Hà Nội