Spinning Tree of Life Pendant Charm Cây gia đình xoay CT.1093

340,000 VNĐ

Spinning Tree of Life Pendant Charm Cây gia đình xoay CT.1093 là charm khá lớn, có thể làm mặt dây. Charm thiết kế chiếc cây gia đình có thể xoay quanh trục của mình rất đặc biệt