Cap, Book and Scroll Charm Tốt Nghiệp CL.1196

250,000 VNĐ

Cap, Book and Scroll Charm Tốt Nghiệp CL.1196 là charm về chủ đề học hành. Charm đánh dấu một chặng đường tốt nghiệp với cuận giấy chứng chỉ, mũ tốt nghiệp và cuấn sách. Charm rất ý nghĩa

Cap, Book and Scroll Charm Tốt Nghiệp CL.1196

250,000 VNĐ